ContentsIndex
Org.Org.Semantic.HBase.Encoding.XML.Types
Synopsis
data XMLName = MkXMLName {
nameSpace :: String
nameLocal :: String
}
xmlNamespace :: String
languageXMLName :: XMLName
data XMLAttributeType
= CDATA
| ID
| IDREF
| IDREFS
| NMTOKEN
| NMTOKENS
| ENTITY
| ENTITIES
| NOTATION
data XMLAttribute = MkXMLAttribute {
attrType :: XMLAttributeType
attrName :: XMLName
attrValue :: String
}
Produced by Haddock version 0.6